Adatkezelési szabályzat

1. Jelen Tájékoztató

célja, hogy rögzítse a Bookangel Kft. („Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és tájékoztatást nyújtson az érintetteknek a konyvszalon.hu és a Társaság által üzemeltetett teljes webáruházcsoporthoz kapcsolódó adatkezelésekről.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS ATANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelőmegfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegítse az érintettjogainak gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét azinformációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII.törvény is előírja (továbbiakban: „InfoTv.”).

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

2. Fogalom meghatározások

személyes adat”: azonosított vagy azonosíthatótermészetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosíthatóaz a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármelyművelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történőhozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatokkezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különösszempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelőnevében személyes adatokat kezel;

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nemminősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandóadatvédelmi szabályoknak;

érintett”: az adatkezelésben az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az adatait kezelik Jelen Tájékoztatóalapján folytatott adatkezelés esetén az a természetes személy, aki a Társasághonlapján (konyvszalon.hu vagy a Társaság által üzemeltett webáruházcsoport bármely tagja) működő webáruházat használja; azt meglátogatja, azon regisztrál, vásárol (továbbiakban: „Felhasználó”);

az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelműkinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmiincidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy másmódon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz valójogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3. Adatkezelő:

Bookangel Kft.
Székhely: 6725 Szeged, Dobó u. 12/B.
Levelezési címe: 6701 Szeged Pf. 784.
Cégjegyzékszám: 06-09-019722;
Adószám: 24213581-2-06
Elektronikus elérhetősége (e-mail cím): info@bookangel.hu
Honlapjának címe: konyvszalon.hu
Adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-62317/2013.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy webáruházcsoportot üzemeltet. Az ezen webáruházcsoport bármelytagján történő vásárlás egységes Adatkezelési szabályzat hatálya alatt történik. A webáruházcsoport tagjainak mindegyike esetében az Adatkezelő a Bookangel Kft. A webáruházcsoport tagjai jelenleg a következő webáruházak: konyvszalon.hu, aranybagoly.hu, alibarlang.hu, konyvvarazs.hu. Az webáruházcsoporttagjai egységes ügyfélnyilvántartási rendszerrel működnek. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a webáruházcsoport egyes tagjait átnevezze, megszüntesse, vagy a webáruházcsoportot új taggal vagy tagokkal bővítse. Erről minden esetben értesíti ügyfeleit.

4. Adatfeldolgozók

A Társaság a weboldal folyamatos és megfelelőműködőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe.

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell azérintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 1. Társaság IT szolgáltatója (tárhelyszolgáltatás, alkalmazásfejlesztés):
  PANNON SET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: 1237 - Budapest, Hrivnák Pál utca 165. fsz 3.

 2. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
  Ezen adatfeldolgozók Társaságtól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhezszükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítják a terméket.
  Szolgáltató (adatfeldolgozó):
  GLS General Logistics Systems Hungary Kft
  Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2

 3. Online fizetés
  OTP Mobil Szolgáltató Kft.
  Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

 4. Társaságanyavállalata és testvérvállalata, úgymint:

a, KönyvmolyképzőKiadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6728 Szeged, Pázsit utca18; cégjegyzékszám: 06 09 001374

b, IT StúdióOktatási és Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Székyhely: 6728 Szeged, Pázsit utca18; cégjegyzékszám: 06 09 008117

5. Általános rendelkezések

5.1. Személyes adatok kezelése

A Társaság a megadott személyes adatokat a Szabályzatban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

Hacsak jogszabály másként nem rendeli, a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról ki nem iratkozik.

Hacsak jogszabály ezt kifejezetten ki nem zárja, jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Társaság jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűlegadatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgárijogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandóeljárás időtartamára őrizni is.

A Társaság bizonyos jogszabályban meghatározottesetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaságérdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. esetén –az erre jogosult harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait. A Társaság, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyesadatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Társaság nem tehető felelőssé.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezetthozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Bizonyos esetekben a megadott személyes adatok egykörének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Így az InfoTv.6. § (5) a) bekezdése alapján az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettségteljesítése (elektronikus számlák esetén: számviteli bizonylatolás) céljából, a Felhasználó további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználóhozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Adatkezeléstechnológiai okból
A Társaság rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nemkapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott személyesadatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkezőadatokkal. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználóiszemélyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével –össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adotthozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

5.2. Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása

Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

- Amennyiben a Társaság hozzájáruláson alapulóadatkezelést kíván végezni, meg kell kérnie az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

- Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Vállalkozó internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozónégyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintetthozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. Az előre bejelölt négyzet nem minősül hozzájárulásnak.

- A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekébenvégzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

- A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerűmódon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

- Ha a személyesadat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogikötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

5.3. Az érintett jogainak elősegítése

A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóságkedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait.

Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.(Rendelet 13-14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.(Rendelet 15. cikk).

A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányosszemélyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól kérje a rá vonatkozó személyesadatok törlését, a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozószemélyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyesadatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagyerőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széleskörben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek. (Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e)pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmijogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges)vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogosérdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve azemlített rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. (Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizáltadatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely ránézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.(Rendelet 22. cikk)

Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogjogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát. (Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlankésedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.(Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez valójog

(hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bíróságijogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatoseljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)

5.4. Felelősség a megadott személyes adatok megfelelőségéért

A Társaság a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személyfelel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybeszolgáltatást. Egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggőmindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A Társaság felhívja a Felhasználók figyelmét arra is, hogy

- az adatok naprakészségében működjenek közre. Így például, ha a Felhasználó a már korábban megadott kézbesítési cím változását nem jelezte egy további rendelésnél, és a megrendelt termék szállítása a tévescímre történik, a téves szállításból eredő bárminemű kárért, így a szállításköltségeiért a Felhasználó felel;

- ha nem sajátszemélyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintetthozzájárulásának beszerzése. Fentiek nem érintik a Társaság jogát arra, hogy azesettől függően a jogosultság megfelelő igazolását kérje, az ennek során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a megrendelt termékre vonatkozószerződéshez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó szabályok szerint kezelje.

6. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

Általános tájékoztatás a sütikről

6.1. Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket a weboldalán. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogatóböngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát.

6.2. A Webáruház a webszerver által a látogatófelhasznált eszközén a böngésző segítségével létrehozott információcsomagokat(cookie) alkalmaz, ha a látogató ehhez a látogatás megkezdésekor hozzájárul. Ezek az információcsomagok információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyénibeállításait, adatvesztést akadályoznak meg, így felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a Webáruház használatát a látogatók számára.

A sütik általánosságban elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékonyinformációforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalúbiztosítását.

6.3. A weboldalon használt sütik önmagukban nemalkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

6.4. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.

6.5. A cookie-t a Felhasználó képes törölni sajátszámítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazottsütikről:

6.6. Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
- a látogató által használt IP cím;
- a böngésző típusa;
- a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállítottnyelv);
- a látogatás időpontja;
- a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás;
- kattintás

6.7. Technikailag elengedhetetlenül szükségesmunkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezen sütik adatkezelésénekidőtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenetvégeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik ezen fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID,portal_referer.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikuskereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatásokegyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie azinformációs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazotteszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célokteljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésénekbiztosítása.

6.8. Hozzájárulást igénylő sütik:

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
Lehetőséget biztosítanak arra, hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználóhonlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosítóadataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadikszemély számára.
- Használatot elősegítő sütik
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználóiélmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. Az adatkezelésidőtartama 6 hónap;

- Teljesítményt biztosító sütik
Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. GoogleAnalytics, AdWords);
Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése;
Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google AdWords sütik - erről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

6.9. A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól azalábbi linkeken tájékozódhat:

7. Eljárás a Webáruház üzemeltetésének átengedése esetén

Amennyiben a Társaság a Webáruházban található szolgáltatások üzemeltetését vagy hasznosítását részben, vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy a Társaság által kezelt személyes adatokat ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adat továbbítás kizárólag a már regisztrált Felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen Tájékoztató mindenkor hatályosszövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja. Jelen pont szerinti adattovábbítás eseténaz Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbításellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerintitovábbítása nem lehetséges.

8. Egyes adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatás

8.1. Regisztráció a Társaság honlapján

- A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése.
- A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító, számlázási, postázási név és cím.
- A személyes adatok kezelésének célja:
o A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése;
o Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel;
o Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződésifeltételeiről, akcióiról;
o Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető;
o A honlap használatának elemzése;
o a Társaság internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások (pl.kívánságlista létrehozása, Törzsvásárlói programban való online részvétel)nyújtásának biztosítása;
o a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése.
- Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
- A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátómunkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója, tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.
- A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatásaktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlésikérelméig).

8.2. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

- A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztrálótermészetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meghozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

- A kezelhető személyes adatok köre: a természetesszemély neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.
- A személyes adatok kezelésének célja:
o Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
o Reklámanyag küldése

- Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

- A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,.

- A személyesadatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy azérintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

8.3. Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

A Társaság nem felel a Facebook felhasználók általközzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

8.4. Adatkezelés a Társaság webáruházában

- A Társaság által működtetett webáruházban történővásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyeskérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelésjogcíme a szerződés.

- A Társaság a szolgáltató az információstársadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződéslétrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatoskövetelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.

- A Társaság számlázás céljából kezelheti azinformációs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatostermészetes személyazonosító adatokat, lakcímet, szállítási címet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.

- A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, pénzüggyel, szállítással, marketingtevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátóvállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatásteljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.

- A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő év 6év végéig.

- A webáruházban történő vásárlás során az Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni.

8.5. Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

- Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV.törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetesszemély nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját, adóazonosító jelét. A játékban való részvétel önkéntes.

- A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjátéknyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelésjogalapja: az érintett hozzájárulása.

- A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátómunkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást, könyvvitelt végző munkavállalói, futárszolgálatmunkavállalói.

- A személyes adatok tárolásának időtartama: azajándéksorolás végelszámolásáig, nyertes adatai esetén 8 év a számviteli iratokmegőrzése céljából.

8.6. Direkt marketing célú adatkezelés

- Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklámtermészetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

- A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.

- A személyes adatok kezelésének célja a Társaságtevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azazreklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.

- Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

- A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátómunkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Postamunkavállalói.

- A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

- A direktmarketing célú adatkezeléshez való hozzájárulásra a jelen szabályzat melléklete szerinti adatkérő lap alkalmazható.

9. Az érintettek kérelmének előterjesztése, a Társaság intézkedései

9.1. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók, mint érintettek, a Társaságtól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, a Társaság levelezési címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben illetve a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.), tájékoztatást kérhetnek.

9.2. A levélben küldött tájékoztatás-kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, illetve jogszerűnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Társaság csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

9.3. A Társaság díjat számíthat fel a GDPR-ben foglalt esetekben a tájékoztatás, illetve másolat igénylése esetén.

9.4. A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

9.5. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidőmeghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelemkézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet.

9.6. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha azérintett azt másként kéri.

9.7. Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán a kérelembeérkezésétől számított 30 napon belül, úgy az érintettet panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

9.8. A Társaság a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és azérintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kértintézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelemalapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli.

9.9. Ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtótermészetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintettszemélyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

9.10. Bírósági jogorvoslat: Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozottdöntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő az előírt határidőt elmulasztja az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A Társaság az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozásjogosságát megállapította.

9.11. Kártérítés és sérelemdíj: A Társaság az érintett adatainak jogelleneskezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozottkárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintettsérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíjannyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9.12. Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén azadatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság a Szegedi Törvényszék, vagy az érintett választhatja a lakóhelye szerint illetékes törvényszéket is.

9.13. Adatvédelmi hatósági eljárás: panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név és cím: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1530 Budapest, Pf.: 5;Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu.

10. Az Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépése, módosítása

10.1. Jelen Tájékoztatóban foglalt szabályok 2018.05.25. napjával lépnek hatályba. A Társaság a jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt (eseti)adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást.

10.2. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítását követően arról valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozottadatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.